LEVR - LPS-4RI 

LPS-4ri

LPS-4r

Przyrząd LPS-4ri jest przeznaczony do nadzorowania 4. odcinków sieci cieplnej preizolowanej z system alarmowym impulsowym (dwa kanały) i rezystancyjnym (dwa kanały). Dla systemu impulsowego, w każdym cyklu pomiarowym, wykonywane są pomiary oporności izolacji poliuretanowej oraz sprawdzanie stanu pętli alarmowej. Natomiast dla systemu rezystancyjnego jest mierzona oporność izolacji poliuretanowej, stopień wilgotności MH i długość rezystancyjnej pętli alarmowej (sieci cieplnej). Oporność izolacji poliuretanowej jest mierzona przy dwóch polaryzacjach napięcia pomiarowego. Na dokładność wykonywanych pomiarów nie mają wpływu zmiany temperatury otoczenia oraz zakłócenia wynikające ze zjawisk fizycznych o charakterze elektrycznym występujących na rurze przewodowej. Informacje pomiarowe są prezentowane na wyświetlaczu alfanumerycznym w postaci cyfrowych wartości wyników pomiarów oraz komunikatów tekstowych. Podświetlane pole odczytowe wyświetlacza składa się z 4. wierszy zawierających po 20 pól znakowych. Każdy wiersz jest przyporządkowany do jednego kanału pomiarowego (jednej pętli czujnikowej).

PDF instrukcja obsługi [PL]


© LEVR - elektronika dla ciepłownictwa