LEVR - SAI-2b 

SAI-2b

SAI-2b

Przyrz±d bateryjny do zastosowań w systemach zbierania danych tam, gdzie nie ma zasilania sieciowego 230V 50Hz.. Na jednym komplecie baterii (5x1,5V-R20) wykonuje okresowo ponad 25 000 cykli pomiarowych. Jeden cykl odnosi się do zebrania informacji pomiarowych z dwóch kanałów (dwóch odcinków sieci ciepłowniczych preizolowanych). Możliwe jest ręczne uruchomienie cyklu pomiarowego. Podczas trwania cyklu pomiarowego wykonywane są pomiary rezystancji izolacji poliuretanowej rezystancji pętli alarmowej, napięcia galwanicznego, napięcia zasilającego oraz autokalibracja. Wartości maksymalne pr±dów pomiarowych dla wszystkich rodzajów pomiarów nie przekraczają 1mA. Oporność izolacji poliuretanowej jest mierzona przy dwóch polaryzacjach napięcia pomiarowego. Na dokładność pomiarów nie mają wpływu zmiany temperatury otoczenia, a także zakłócenia wynikające ze zjawisk fizycznych o charakterze elektrycznym występujących na rurze przewodowej. Informacje pomiarowe są prezentowane na wyświetlaczu alfanumerycznym w postaci cyfrowych wartości wyników pomiarów oraz komunikatów tekstowych. Podświetlane pole odczytowe wskaźnika składa się z dwóch wierszy zawierających po 16 pól znakowych. Dodatkowo stany awaryjne są sygnalizowane świeceniem diody czerwonej typu LED. W wersji sieciowej przyrząd pracuje w sposób ciągły.

PDF instrukcja obsługi [PL]
PDF instrukcja obsługi [EN]


© LEVR - elektronika dla ciepłownictwa