LEVR - SAR-2b 

SAR-2b

SAR-2b

Przyrząd bateryjny do zastosowań w systemach zbierania danych tam, gdzie nie ma zasilania sieciowego 230V 50Hz.. Na jednym komplecie baterii (5x1,5V-R20) wykonuje okresowo ponad 25 000 cykli pomiarowych. Jeden cykl odnosi się do zebrania informacji pomiarowych z dwóch kanałów (dwóch odcinków sieci ciepłowniczych preizolowanych). Możliwe jest ręczne uruchomienie cyklu pomiarowego. Podczas trwania cyklu pomiarowego wykonywane są pomiary rezystancji izolacji poliuretanowej i stopnia MH, rezystancji i długości pętli alarmowej, miejsca przecieku, napięcia galwanicznego, napięcia zasilającego oraz autokalibracja. Oporność izolacji poliuretanowej jest mierzona przy dwóch polaryzacjach napięcia pomiarowego. Na dokładność pomiarów nie mają wpływu zmiany temperatury otoczenia, a także zakłócenia wynikające ze zjawisk fizycznych o charakterze elektrycznym występujących na rurze przewodowej. Informacje pomiarowe s prezentowane na wyświetlaczu alfanumerycznym w postaci cyfrowych wartości wyników pomiarów oraz komunikatów tekstowych. Podświetlane pole odczytowe wskaźnika składa się z dwóch wierszy zawierających po 16 pól znakowych. Dodatkowo stany awaryjne są sygnalizowane świeceniem diody czerwonej typu LED. W wersji sieciowej przyrząd pracuje w sposób ciągły.

PDF instrukcja obsługi [PL]
PDF instrukcja obsługi [EN]


© LEVR - elektronika dla ciepłownictwa